Tổ chức chức thực hiện xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

Thực hiện xây dựng hệ thống quản trị tốt sẽ cho phép công ty hoạt động như một cỗ máy trơn tru, đồng thời giúp ổn định tổ chức, sắp xếp hợp lý hơn, năng suất cao hơn và cuối cùng là thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Khi mà đại bộ phận công ty thực hiện xây dựng hệ thống quản trị  sẽ vận hành trôi chảy mà không cần quả nhiều sự giám sát đốc thúc, nhà lãnh đạo có thể trút bớt gánh nặng công việc và yên tâm tạo ra các chiến lược bán hàng cho công tynhà quản lý thông minh sẽ hiểu được cách để biến bộ máy quản lý thành một trợ thủ đắc lực.

Khi được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý công ty đạt kết quả tốt, nhà điều hành sẽ được tự do và yên tâm chăm chú vào các công việc sinh lời đòi hỏi nhiều thời gian, năng lượng, kỹ năng và chuyên mônVậy làm thế nào để tạo ra một bộ máy quản lý công ty tốt? Tianmarketing.com sẽ hướng dẫn bạn tạo ra hệ thống quản lý đơn vị với 6 bước như sau:

1. Xây dựng quy chế quản trị

Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp là những văn bản nội bộ do đơn vị ban hành, trong đó quy định về các cách thức để điều hành và nắm bắt doanh nghiệpngoài ra, Quy chế quản trị cũng quy định hoạt động và tài chính quản lý các công việc chung và tài chính, tài sản của đơn vị

thực hiện xây dựng hệ thống quản trị 1

Đối với các công ty cổ phần vừa và lớn, quy chế nội bộ về quản trị công ty có thể bao hàm các nội dung chủ yếu sau:

 • Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
 • Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 • Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý;
 • công thức, thủ tục phối hợp công việc giữa Hội đồng quản trị, Ban nắm bắt và Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành;
 • Quy định về nhận xét hàng năm đối với công việc, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác;
 • quy trình, thủ tục về việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Việc xây dựng quy chế quản trị đòi hỏi thích hợp với định hướng, mục tiêu của nhà lãnh đạo cũng như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của đơn vị. Quy chế quản trị chung này sẽ là nền tảng cho các bước tiếp theo, là khung để tạo ra hệ thống quản lý đơn vị hoàn chỉnh.

2. Cải thiện cơ cấu tổ chức – công dụng vai trò

Ở bước này, nhà lãnh đạo cần thực hiện các hoạt động sau:

 • Phác thảo nên một sơ đồ cơ cấu tổ chức hợp lý nhằm hỗ trợ thực thi các mục tiêu của đơn vị.
 • tạo dựng bộ tài liệu mô tả chức năngvai trò các bộ phậnphòng ban của doanh nghiệp.
 • Tạo bản mô tả hoạt động của các vị trí chủ chốt.
 • Phác thảo ma trận phân công trách nhiệm giữa các bộ phậnbộ phận của doanh nghiệp.

3. Tạo dựng hệ thống quản trị tài chính

Quản trị tài chính là quản trị nguồn vốn (bao gồm vốn tiền mặt, vốn, tài sản và các quan hệ tài chính phát sinh như: khoản phải thu – khoản phải trả), nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

đây là nghiệp vụ mang tính sống còn của công ty, do đó cần thiết lập ngay sau khi đã đề ra cơ cấu tổ chức và công dụng nhiệm vụ các bộ phận.Tại bước này, nhà quản lý cùng với các cố vấn chuyên môn của mình sẽ tạo dựng nên các công thức, quy định, hướng dẫn quản lý hoạt động tạm ứng, thanh quyết toán, theo dõi và thu hồi công nợ…

4. Tạo dựng bộ máy quản trị hoạt động sản xuất bán hàng

công việc sản xuất bán hàng (SXKD) là hoạt động chính tạo ra lợi nhuận, và là lý do chính khiến công ty tồn tại và phát triển.Ban lãnh đạo sẽ thiết lập các công thức, quy định, hướng dẫn quản lý công việc mua hàng, lập sơ đồ (SXKD), kiểm soát quá trình SXKD, bán hàngkiểm soát sản phẩm sai hỏng, quản lý xuất – nhập – tồn kho, tiếp nhận và xử lý thông tin người mua hàng

5. Tạo ra bộ máy quản trị nguồn lực

Nguồn lực đầu vào chủ yếu của bất kỳ tổ chức bán hàng nào đều là vốn và lao động. Vốn ở đây không chỉ là tiền mặt mà còn là tài sản cố định, cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

thực hiện xây dựng hệ thống quản trị 2

 

doanh nghiệp cần tạo dựng các hệ thống chặt chẽ nhằm quản lý hiệu quả 2 loại đầu vào này, bằng việc xây dựng:

 • Các quy trình, quy định, hướng dẫn quản lý công việc tuyển dụng nhân sựđào tạo nhân sự, theo dõi khả năng người nhân viên
 • Các công thức, quy định, hướng dẫn quản lý máy móc – thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng và sữa chữa máy moc – thiết bị

Xem thêm: Cách xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

6. Thiết lập bộ máy quản trị hành chính

Bước cuối cùng để hoàn thành một hệ thống quản lý hoàn chỉnh đó là quản lý hành chính công ty.Ban điều hành cần tạo dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn quản lý thông tin, tài liệu của công ty, các công văn – văn bản đến và đi.

Xem Thêm: Quản trị doanh nghiệp

Trả lời

1900 5454 41